+371 22313637
Jūrmalas gatve 30, Rīga
Veikala darba laiks
P. - Pk. 10:00 - 20:00 Sestdiena 10:00 - 18:00 Svētdiena 11:00 - 17:00

LOJALITĀTES PROGRAMMA

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Schadler klienta karte ir personīga karte (turpmāk tekstā – klienta karte), kuru privātpersonai izsniedz SIA Brand Shop LV, kuras adrese ir Bērzaunes iela 9, Rīga, LV-1039, (turpmāk tekstā – SIA Brand Shop LV), kas ļauj lietotājam saņemt atlaides Schadler produkcijai un saņemt papildus priekšrocības.

2. Klienta karti ne izsniedz juridiskām personām.

3. Klienta karte ir derīga visos Schadler veikalos. 4. Informācija par klienta karti un spēkā esošajām priekšrocībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.schadler.lv.

II KLIENTA KARTES SAŅEMŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Lai saņemtu klienta karti, personai ir jāaizpilda attiecīgs pieteikums. Ja klienta karte tiek izsniegta uz parakstīta pieteikuma pamata, uzskata, ka tiek noslēgts līgums.

2. Klienta karte ir SIA Brand Shop LV īpašums un tās lietošanas tiesības tiek piešķirtas klienta kartes lietotājam (turpmāk tekstā – kartes lietotājs).

3. Lai varētu izmantot klienta kartes priekšrocības, karte ir jāuzrāda preču apmaksas brīdī.

4. Klienta karte ir personīga karte un to nedrīkst nodot lietošanā citām personām. Darbinieks var lūgt uzrādīt kartes lietotāja personu apliecinošu dokumentu identikācijas nolūkā. SIA Brand Shop LV ir tiesības anulēt un konscēt klienta karti, ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi.

5. Ja klienta karte ir nozaudēta vai nozagta, par to nekavējoties jainformē SIA Brand Shop LV, rākstot uz e-pasta adresi shop@bshop.lv. Nozaudētā vai nozagtā klienta karte pēc tam tiek anulēta.

6. Lai saņemtu jaunu klienta karti, lietotājam ir jāgriežas Schadler veikalā.

7. SIA Brand Shop LV nav atbildīgs par lietotājam radītajiem zaudējumiem saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas ar nozaudēto vai nozagto klienta karti vai ar karti, kas vairs nav lietotāja rīcībā.

8. SIA Brand Shop LV patur tiesības neizsniegt klienta karti klientam, nesniedzot šāda lēmuma pamatojumu.

9. Lietotājs var pieteikt klienta kartes anulēšanu jebkurā laikā, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu Schadler veikalā.

10. SIA Brand Shop LV ir tiesības anulēt klienta karti, ja: • lietotājs nav izmantojis klienta karti 12 mēnešus pēc kārtas (ja nav citas vienošanās); • klienta karte ir lietota pretrunā šiem noteikumiem; • lietotājs ir pārkāpis ēsošu LR likumdošanu vai klienta kartes lietošanas noteikumus.

11. SIA Brand Shop LV nav atbildīga par zaudējumiem, kas ir radušies lietotājam saistībā ar klienta kartes slēgšanu, ja un ciktāl šāda atteikšanās no atbildības nav atļauta piemērojamajos tiesību aktos.

III KLIENTA KARTES PRIEKŠROCĪBAS

1. Lai izmantotu klienta kartes priekšrocības, jāuzrāda klienta karte pirms preču apmaksas.

2. Atlaides un priekšrocības aprēķina SIA Brand Shop LV.

3. SIA Brand Shop LV ir tiesīga mainīt atlaides un priekšrocības bez iepriekšējas klienta kartes piekrišanas.

4. Minimāla klienta kartes īpašnieka atlaide ir 5%.

5. Informāciju par atlaidēm un citām priekšrocībām var saņemt www.schadler.lv.

6. Atlaides un citas priekšrocības tiek piešķirtas lietotājam un tos nevar ziedot, pārdot vai citādi nodot citām personām.

IV CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. SIA Brand Shop LV ir tiesības grozīt pašreizējos klienta kartes lietošanas noteikumus, paziņojot par to lietotājiem SIA Brand Shop LV tīmekļa vietni www.schadler.lv. Lietotājam ir tiesības anulēt klienta karti, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja lietotājs nepiekrīt noteikumu grozījumiem. Ja lietotājs neiesniedz iesniegumu par klienta kartes anulēšanu līdz laikam, kad noteikumu grozījumi stājas spēkā, ir uzskatāms, ka viņš(-a) piekrīt grozījumiem.

2. Šiem SIA Brand Shop LV klienta kartes lietošanas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas izriet no šiem klienta kartes lietošanas noteikumiem, ir risināmi sarunu ceļā; ja nevar panākt savstarpēju vienošanos, strīdu nodod izskatīšanai attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.

V INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

1. Atbildīgais personu datu apstrādātājs ir SIA Brand Shop LV (Bērzaunes iela 9, Rīga, LV-1039).

2. SIA Brand shop LV apstrādā personas informāciju, lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts ar klienta kartes lietotājiem.

3. Personas informācija, ko iegūst par subjektu klienta kartes pieteikšanas procesa laikā, ir nepieciešama klienta kartes darbībai. SIA Brand Shop LV nevar izsniegt klienta karti, ja lietotājs nenorāda informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieteiktos klienta kartei. Ja SIA Brand Shop LV nevarēs apstrādāt personas informāciju saistībā ar klienta kartes lietošanu, nebūs iespējams aprēķināt lietotāja atlases un piešķirt priekšrocības.

4. Ja lietotājs ir atļāvis lietot savu personīgo informāciju, SIA Brand Shop LV būs tiesības lietot lietotāja kontaktinformāciju tā produktu vai pakalpojumu tiešajam mārketingam. Lietotājam ir tiesības noraidīt personas informācijas lietošanu jebkurā laikā.

5. SIA Brand Shop LV ir tiesības sniegt informāciju par lietotājiem un klienta karšu izmantošanu citiem SIA Brand Shop LV uzņēmumiem.

6. Personas informācijas saņēmēju kategorijas: veikalu darbinieki, veikalu vadītāji, klientu attiecību vadītājs, mārketinga nodaļas darbinieki, Drošības un Uzraudzības nodaļas darbinieki, sistēmas administrators.

7. Klienta kartes lietotāju personas informāciju nedrīkst izplatīt ārpus ES/EEZ.

8. Klienta kartes priekšrocības tiek aprēķināti, pamatojoties uz SIA Brand Shop LV noteiktajiem kritērijiem.

9. Personas informācija, saistīta ar klienta karti, tiek glabāta piecus gadus pēc pēdējās klienta kartes lietošanas reizes.

10. Lietotājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, ka arī viņa(-as) datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi un pret tiesībām nodot personas informāciju. Lai izmantotu savas tiesības, mēs lūdzam lietotāju sazināties ar SIA Brand Shop LV darbiniekiem vai nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz epasta adresi info@schadler.lv.

11. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar viņa(-as) personas informācijas apstrādi Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv vai apmeklējot adresē Blaumaņa iela

11/13-15, Rīga. Spēkā no 01.02.2019.